گیاهان دسته ای بتونی در مقیاس کوچک

  • فهرست الفبایی گیاهان | گلستان علی

    در جنس ژسنریا که به سینینژیا Sinningia هم معروف است. به طور خاص سه گیاه زینتی عمده در این جنس حضور دارند: بنفشه آفریقایی، گلوکسینیا و ژسنریا کاردینالیس. که شباهتهای عمده‌ای در نگهداری و پرورش دارند.

  • Get Solutions & Quotation

    پست های مرتبط